limpiezasboyra.es

Αρχική σελίδα | ΥΝΑΝΠ

65646

Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων. 1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.Αν τα στοιχεία αυτά δεν τα έχετε διαθέσιμα, μπορείτε να πληκτρολογήστε το e-mail σας στην επιλογή “Ξεχάσατε τον κωδικό σας;” για να σας αποσταλούν εκ νέου. Πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη! Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό σας!Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων. 1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από.της ενισχυόμενης επένδυσης. δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 22,175%Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών.ενισχυόμενης επένδυσης. 3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εξήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (115.060,70 €) που αποτελεί ποσοστό 40% του- Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 3.091.319 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 25,548% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.ενισχυόμενης επένδυσης. κότητα μετά την επένδυση ανήλθε σε 107 θέσεις ελλι− μενισμού και 360 θέσεις διαχείμασης. σεων εξαρτημένης εργασίας από την υλοποίηση της επένδυσης.Η ενισχυόμενη δαπάνη της παραπάνω επένδυσης αναλύεται ως εξής: 3.950.000.000 δρχ. - Ανέγερση κτιριακών εγκ/σεων επιφανείας 16.213 m 2 και μεταλλικές κατασκευές στη μονάδα πολυπροπυλενίου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού στις μονάδες. Ενισχυόμενης επένδυσης.

Νόμος 2992/2002 (20/3/2002) - Άρθρο 46-Μέτρα για την ενίσχυση

  1. Full text of "Greek Government Gazette: Part 8, 2002 no. 84"
  2. ΚΥΑ για αγροτικά προϊόντα στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
  3. ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Νέστωρ
  4. Επιμελητήριο Ηρακλείου:Προτάσεις για τον Αναπτυξιακό - EEA
  5. Ανοίγει η βεντάλια για τις «στρατηγικές επενδύσεις»
  6. Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο
  7. Images for Ενισχυόμενης Επένδυσης
  8. Νόμος 4399/2016 (22/6/2016) - Άρθρο 21 - Έκδοση: 30/10/2019
  9. ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Προδημοσίευση που αφορά την
  10. ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Νέστωρ

Images for Ενισχυόμενης Επένδυσης

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.Να διαθέτουν βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό) επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού. Δ' 40%. 100%. Γ' 30%. 70.ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδο-μήντα πέντε χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (1.375.023,91€).Η πρόνοια αυτή, ως προς το ύψος της επένδυσης και του αριθμού των ΕΜΕ, καταλάμβανε μόνο τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, καθώς για να καταταχθούν στην κατηγορία 2 οι υπόλοιπες.ενισχυόμενης επένδυσης. κότητα μετά την επένδυση ανήλθε σε 107 θέσεις ελλι− μενισμού και 360 θέσεις διαχείμασης. σεων εξαρτημένης εργασίας από την υλοποίηση της επένδυσης.Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 195 ενισχυόμενης επένδυσης.181,94 € Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: 0,00 € Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 78.072,78 € Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 78.072,78 € Επιστρεπτέο ποσό 0,00 €Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών.ενισχυόμενης επένδυσης. 3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εξήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (115.060,70 €) που αποτελεί ποσοστό 40% του Ενισχυόμενης επένδυσης.

Νόμος 4399/2016 (22/6/2016) - Άρθρο 21 - Έκδοση: 30/10/2019

Όταν η επένδυση παραγωγής ενέργειας πραγματοποιείται από περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες για ενέργεια, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι σωρευτική με το ποσό που ισοδυναμεί με τη μέση ετήσια κατανάλωση όλων των εν.Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων. 1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων. 1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από.Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 195 ενισχυόμενης επένδυσης.181,94 € Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: 0,00 € Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 78.072,78 € Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 78.072,78 € Επιστρεπτέο ποσό 0,00 €ενισχυόμενης επένδυσης. (γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (50.642) € που αποτελεί ποσοστό 40%, του συνολικούΟι προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επί του σχεδίου νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», έχουν ως εξής: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ.ενισχυόμενης επένδυσης. • Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 3.7.2008. • Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 3 ενισχυόμενης επένδυσης.614.564,18 Ευρώ,Νόμος 4399/2016 - Άρθρο 21 Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4635/2019.συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 6−4−2009. Ενισχυόμενης επένδυσης.

Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο

ενισχυόμενης επένδυσης. (ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται: 03−05−2010 στ) Πιστοποιείται μία (1) θέση απασχόλησης (1 ΕΜΕ), όπως ορίζει η εγκριτική απόφαση.της ενισχυόμενης επένδυσης. δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 22,175%Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 195 ενισχυόμενης επένδυσης.181,94 € Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: 0,00 € Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 78.072,78 € Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 78.072,78 € Επιστρεπτέο ποσό 0,00 €ενισχυόμενης επένδυσης. δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακο− σίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτώνποσοστό 60% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδο-μήντα πέντε χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (1.375.023,91€).Οι προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επί του σχεδίου νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», έχουν ως εξής: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ.An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.Τεύχος Β’ 5838/27.12.2018. i ενισχυόμενης επένδυσης. Φερεγγυότητα του μισθωτή και συνέχιση της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης.λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (ε) Δεν προβλέπεται η δημιουργία θέσεων εργασίας. (στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 9.2.2009. Ενισχυόμενης επένδυσης.

ΕΣΠΑ - 360° FUNDING

Τεύχος Β’ 5838/27.12.2018. i ενισχυόμενης επένδυσης. Φερεγγυότητα του μισθωτή και συνέχιση της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης.ενισχυόμενης επένδυσης. κότητα μετά την επένδυση ανήλθε σε 107 θέσεις ελλι− μενισμού και 360 θέσεις διαχείμασης. σεων εξαρτημένης εργασίας από την υλοποίηση της επένδυσης.ενισχυόμενης επένδυσης. • Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων μίας χιλιάδων πεντα− κοσίων πενήντα τριών ευρώ (1.581.553,00) € που αποτελείAn icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.Οι προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επί του σχεδίου νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», έχουν ως εξής: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ.νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (ε) Η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται σε 1353 παλε-τοθέσεις ευρωπαλέτας 800*1200 mm και 2 δεξαμενές 32.000 λίτρων έκαστη. (στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 29.6.2016.Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 195 ενισχυόμενης επένδυσης.181,94 € Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: 0,00 € Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 78.072,78 € Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 78.072,78 € Επιστρεπτέο ποσό 0,00 €συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 6−4−2009.Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων. 1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από. Ενισχυόμενης επένδυσης.

ΜΟΔ ΑΕ - είσοδος στο σύστημα

Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης. Υπό σύσταση επιχειρήσεις. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.Εξοφλούνται, σταδιακά, με αποφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη φωτοβολταϊκές επενδύσεις και αρκετές από αυτές έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 2010. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.ενισχυόμενης επένδυσης. (γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (50.642) € που αποτελεί ποσοστό 40%, του συνολικού Ενισχυόμενης επένδυσης.