limpiezasboyra.es

Thông tư 38/2018/TT-BTC xác định - Vanbanluat

92638

Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư 112/2018/TT-BTC. Từ ngày 01/01/2019, Thông tư 112/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, Thông tư.Thông tư 38/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018 38 2018 tt btc tiếng anh. >> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY MỤC LỤC VĂN BẢNBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC (ngày 5/9/2019) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC của quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuTT: S Vướng mắc: Nội dung: Cơ sở pháp lý (nếu có)/ Công văn tham khảo: 1: 0Cách ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh: Thống nhất cách ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh: Công văn số 2774/GSQL- GQ4 ngày 6/9/2018 của TCHQ: 4.3. Một số quy định riêng:thÔng tƯ 39/2018/tt-btc. ngày 20 tháng 04 năm 2018. sỬa ĐỔi, bỔ sung mỘt sỐ ĐiỀu tẠi thÔng tƯ sỐ 38/2015/tt-btc ngÀy 25 thÁng 3 nĂm 2015 cỦa bỘ trƯỞng bỘ tÀi chÍnh quy ĐỊnh vỀ thỦ tỤc hẢi quan; kiỂm tra, giÁm sÁt hẢi quan; thuẾ xuẤt khẨu, thuẾ nhẬp khẨu vÀ quẢn lÝ thuẾ ĐỐi vỚi hÀng hÓa xuẤt khẨu, nhẬp khẨuThông tư số 38/2019/TT-BTC. Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.Thông tư 38/2015/TT-BTC; Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần; Ngày có hiệu lực: 01/04/2015File văn bản word (65.5KB) Lược đồ Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Văn bản bị sửa đổi, bổ sung. Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xử hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Văn bản liên quan ngôn ngữ. 38 2018 tt btc tiếng anh.

Tải thông tư 200/2014/TT-BTC bản Tiếng Anh - Học kế toán thuế

  1. Thông tư 39/2018/TT-BTC quản lý thuế đối với hàng hóa xuất
  2. Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về
  3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC
  4. Không đóng dấu Hồ sơ hải quan khi đính kèm điện tử
  5. Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy
  6. Bảng Giá Dịch Vụ Y Tế Mới 2018, Thông Tư 39/2018/Tt
  7. TT 39/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI TT 38/2015/TT-BTCVỀ THỦ TỤC HẢI
  8. Thông tư 38/2018/TT-BCT - Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của
  9. Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC kiểm
  10. THÔNG TƯ 62/2019/TT-BTC » Thutucxuatnhapkhau.vn

THÔNG TƯ 38/2018/TT-BTC - LTP LOGISTICS

Circular No. 51/2021/TT-BTC dated June 30, 2021 of the Ministry of Finance guiding obligations of organizations and individuals in the foreign investment activities on Vietnam securities market. Summary Effect Related documents Vietnamese Download. Issuing date: 30/06/2021 38 2018 tt btc tiếng anh. Effective date: Known.Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.1. Xem 39_2018_TT-BTC sửa đổi 38-2015 bản tiếng Anh 2. Xem 38_2015_TT-BTC thông tư 38-2015 bản tiếng Anh 3. Xem Thong tu 38/2015/TT-BTC Tiếng Viet 4.ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU. (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. của Bộ Tài chính) 1. Danh sách các chứng từ khai báo.Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính : Thủ tục hải quan, thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩuĐiều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 38/2018/TT-BTC) 1. Điểm b, khoản 4, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như.Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 n39/2018/TT-BTC. số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng. bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì.Thông tư 38/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018. Chi tiết tại Thông tư 38/2018 và Phụ lục. VỀ CHÚNG TÔI.Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 38 2018 tt btc tiếng anh.

Thông tư 39/2018/TT-BTC - business-letters

Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26Thảo luận Những điểm "nóng" quy định mới trong thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế bổ sung TT 38/2015. Thread starter Oscar Le;Circular No. 38/2018/TT-BTC dated April 20, 2018 of the Ministry of Finance on regulations on identification of origin of imported and exported goods. Pursuant to the Law on Customs No.54/2014/QH13 dated June 23, 2014; Pursuant to the Law on Tariff No.107/2016/QH13 dated April 06, 2016;Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Bộ tài chính đã ra Thông tư 39/2018/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan. Đây có thể được coi là “kim chỉ nam” trong lĩnh vực hải quan hiện nay và sự ra đời của Thông tư 39/2018/TT-BTC đã khiến những vấn đề về.Trong Dự thảo, ở các quy định có dẫn chiếu tới các quy định khác của Thông tư 38/2018/TT-BTC thì đều sử dụng chung cụm từ “theo quy định tại (Điều…) Thông tư 38/2018/TT-BTC”. Cách dùng từ trong quy định này là không thích hợp bởi về mặt pháp lý, khi nêu tên một văn.TT: S Vướng mắc: Nội dung: Cơ sở pháp lý (nếu có)/ Công văn tham khảo: 1: 0Cách ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh: Thống nhất cách ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh: Công văn số 2774/GSQL- GQ4 ngày 6/9/2018 của TCHQ: 4.3. Một số quy định riêng:Thông tư 70/2014/TT-BTC thủ tục với khí dầu hóa lỏng pha chế, gia công (9/08/2016) Thông tư 201/2015/TT-BTC thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (9/08/2016) Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa thuế nhập khẩu nhóm 27.07, 29.02, 39.02 (9/08/2016)38/2018/tt-btc 20/04/2018 Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư 38/2015/TT-BTC; Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần; Ngày có hiệu lực: 01/04/2015 38 2018 tt btc tiếng anh.

Dự thảo thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư

thÔng tƯ 39/2018/tt-btc. ngày 20 tháng 04 năm 2018. sỬa ĐỔi, bỔ sung mỘt sỐ ĐiỀu tẠi thÔng tƯ sỐ 38/2015/tt-btc ngÀy 25 thÁng 3 nĂm 2015 cỦa bỘ trƯỞng bỘ tÀi chÍnh quy ĐỊnh vỀ thỦ tỤc hẢi quan; kiỂm tra, giÁm sÁt hẢi quan; thuẾ xuẤt khẨu, thuẾ nhẬp khẨu vÀ quẢn lÝ thuẾ ĐỐi vỚi hÀng hÓa xuẤt khẨu, nhẬp khẨuTrong Dự thảo, ở các quy định có dẫn chiếu tới các quy định khác của Thông tư 38/2018/TT-BTC thì đều sử dụng chung cụm từ “theo quy định tại (Điều…) Thông tư 38/2018/TT-BTC”. Cách dùng từ trong quy định này là không thích hợp bởi về mặt pháp lý, khi nêu tên một văn.Circular No. 51/2021/TT-BTC dated June 30, 2021 of the Ministry of Finance guiding obligations of organizations and individuals in the foreign investment activities on Vietnam securities market. Summary Effect Related documents Vietnamese Download. Issuing date: 30/06/2021 38 2018 tt btc tiếng anh. Effective date: Known.Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư số 38/2018/TT-BCT . Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của liên minh Châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành.Thảo luận Những điểm "nóng" quy định mới trong thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế bổ sung TT 38/2015. Thread starter Oscar Le;38/2018/tt-btc 20/04/2018 Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuĐiều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 38/2018/TT-BTC) 1. Điểm b, khoản 4, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như. 38 2018 tt btc tiếng anh.

Thông tư 38/2019/TT-BTC - Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân

Thông tư 70/2014/TT-BTC thủ tục với khí dầu hóa lỏng pha chế, gia công (9/08/2016) Thông tư 201/2015/TT-BTC thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (9/08/2016) Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa thuế nhập khẩu nhóm 27.07, 29.02, 39.02 (9/08/2016)Circular No. 38/2018/TT-BTC dated April 20, 2018 of the Ministry of Finance on regulations on identification of origin of imported and exported goods. Pursuant to the Law on Customs No.54/2014/QH13 dated June 23, 2014; Pursuant to the Law on Tariff No.107/2016/QH13 dated April 06, 2016;ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU. (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. của Bộ Tài chính) 1. Danh sách các chứng từ khai báo.1. Xem 39_2018_TT-BTC sửa đổi 38-2015 bản tiếng Anh 2. Xem 38_2015_TT-BTC thông tư 38-2015.Thông tư 61/2018/TT-BTC về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích caoThông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/6/2018Văn bản liên quan nội dung. 1 Circular No. 38/2018/TT-BTC dated April 20, 2018 on regulations on identification of origin of imported and exported goods. 2 Decree No. 31/2018/ND-CP dated March 8, 2018 on guidelines for the Law on Foreign Trade Management in terms of origin of goods. 3 Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017.Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm: 38 2018 tt btc tiếng anh.

Thông tư 39/2018/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về

Thông tư số 38/2019/TT-BTC. Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 38 2018 tt btc tiếng anh.