limpiezasboyra.es

Trung ương

64164

The determination and inspection of the customs declaration sheet registered from 01/01/2015 to the day before this Circular comes into effect shall be conformable to the guidance in the Circular No. 205/2010/TT-BTC dated December 15, 2010 and the Circular No. 29/2014/TT-BTC dated February 26, 2014 by the Minister of Finance.só 12/2015/NÐ-CP ngày 12 tháng 2 näm 2015 cüa Chính phü dinh chi tiet thi hành Luât sü.a aoi, bo sung mQt só dieu cùa các Luat ve thue và süa doi, bó sung mot so dièu cüa các Nghi dinh ve thue và sùa doi, bå sung mêt só ðiåu cúa Thôn¥ tu 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cüa Bê Tài chínhHỗ trợ NLĐ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.Số/Ký hiệu: 92/2015/TT-BTC: Ngày ban hành: 15/06/2015: Ngày có hiệu lực: 30/07/2015: Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu.No. 200/2014/TT-BTC Hanoi, December 22, 2014 CIRCULAR ON GUIDELINES FOR ACCOUNTING POLICIES FOR ENTERPRISES Pursuant to the Law on Accounting dated June 17, 2003; Pursuant to the Decree No. 129/2004/NĐ-CP dated May 31, 2004 of the Government on guidelines for the Law on Accounting in the business operation.;Thông tư 200/2014/TT-BTC; Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần; Ngày có hiệu lực: 05/02/2015Thông tư 02/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chínhThông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường (bao gồm các dự án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có) do ngân sách nhà nước bảo đảm. 02 2015 tt btc.

Thông tư 26/2015/TT-BTC - ketoanvast

  1. Thông tư 152/2015/TT-BTC - business-letters
  2. Thông tư 88/2020/TT-BTC: sửa đổi Thông tư 68/2019/TT-BTC về
  3. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý
  4. Thông tư 88/2020/TT-BTC: sửa đổi Thông tư 68/2019/TT-BTC về
  5. Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 - cophanpisicobinhdinh
  6. Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ
  7. Thông tư 15/2017/TT-BTC về kinh phí Chương trình quốc gia
  8. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị
  9. Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN-Giấy ủy quyền quyết toán TTNCN
  10. Quy định liên quan đến Thuế | Kiểm Toán Crowe Vietnam

Thông tư 02/2021/TT-BTC phí kiểm định phương tiện phòng cháy

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Đề nghị UBCKNN cấp chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán cho: 1.Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN-Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trích dẫn: Căn cứ vào Tiết b.2.2, Điểm 1 02 2015 tt btc.b, Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành như sau: “Đối với cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân.Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên, có hiệu lực từ ngày 20/11/2015 và thay thế Thông tư 105/2010/TT-BTC.Tổ chức, hộ kinh doanh khai thác tài nguyên có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về Cách xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác, kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên.- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).Ngày 02/10/2015,Bộ Tài chính đã ban hành Circular No. 153/2015/TT-BTC system for collecting paying managing using road tolls Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015The determination and inspection of the customs declaration sheet registered from 01/01/2015 to the day before this Circular comes into effect shall be conformable to the guidance in the Circular No. 205/2010/TT-BTC dated December 15, 2010 and the Circular No. 29/2014/TT-BTC dated February 26, 2014 by the Minister of Finance.Thông tư 200/2014/TT-BTC; Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần; Ngày có hiệu lực: 05/02/2015Số/Ký hiệu: 92/2015/TT-BTC: Ngày ban hành: 15/06/2015: Ngày có hiệu lực: 30/07/2015: Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu.Ngày 18/12/2015,Bộ Tài chính đã ban hành Circular 202/2015/TT-BTC guideline listing securities on stock exchanges Thuộc lĩnh vực Chứng khoán và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2016 02 2015 tt btc.

Thông tư 02/2015/TT-BTC về chế độ tài chính trong đấu giá

Số/Ký hiệu: 92/2015/TT-BTC: Ngày ban hành: 15/06/2015: Ngày có hiệu lực: 30/07/2015: Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu.Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số.- Tax statement form No. 09/KK-TNCN enclosed with Circular No. 92/2015/TT-BTC. - Appendix form No. 02-1/BK-QTT-TNCN enclosed with Circular No. 92/2015/TT-BTC if the taxpayer claims deductions for dependants. - Photocopies of documents proving the amount of tax deducted, paid in the year, or paid overseas (if any).Thông tư 02/2015/TT-BTC. Lê Minh Trường. 03/07/2019. Văn bản pháp luật. 0. Sửa đổi, bổ sung thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng.Thông tư 200/2014/TT-BTC; Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần; Ngày có hiệu lực: 05/02/2015Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 02/2015/TT-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2015. Thông tư 02/2015/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thực hiện bổ sung, sửa đổi thuế thu nhập cá nhân tại luật 02 2015 tt btc.Ngày 02/10/2015,Bộ Tài chính đã ban hành Circular No. 153/2015/TT-BTC system for collecting paying managing using road tolls Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015 02 2015 tt btc.

200_2014_TT-BTC_English.docx - Google Docs

Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2015. Thông tư 02/2015/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.QCVN 12: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính. 1.- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).Số/Ký hiệu: 92/2015/TT-BTC: Ngày ban hành: 15/06/2015: Ngày có hiệu lực: 30/07/2015: Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu.Một số nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC như sau: 1.Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.Circular No. 02/2015/TT-BTC dated January 05, 2015 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 48/2012/TT-BTC dated March 16, 2012 of the Ministry of Finance on guiding the determination of the reserve prices and financial regulations in land use right auctions for allocation of land subject to.Thông tư số 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của.Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Đề nghị UBCKNN cấp chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán cho: 1.Số: 26/2015/TT-BTC. Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015. THÔNG TƯ. Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định. số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 02 2015 tt btc. 02 2015 tt btc.

Trung ương

Thông tư 02/2015/TT-BTC. Lê Minh Trường. 03/07/2019. Văn bản pháp luật. 0. Sửa đổi, bổ sung thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng.Ngày 22/6/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và.Hỗ trợ NLĐ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc.Thông tư 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chínhThông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thực hiện bổ sung, sửa đổi thuế thu nhập cá nhân tại luật 02 2015 tt btc.Cách lập bản cam kết số 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Lưu ý: Cách xác định tổng số tiền được khai vào bản cam kết 02/CK-TNCN như sau: – Nếu cá nhân đó chỉ có giảm trừ cho bản thân và không có người phụ thuộc. Do cá nhân đó chỉ làm duy nhất tại công ty nên.Ngày 08/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2021.só 12/2015/NÐ-CP ngày 12 tháng 2 näm 2015 cüa Chính phü dinh chi tiet thi hành Luât sü.a aoi, bo sung mQt só dieu cùa các Luat ve thue và süa doi, bó sung mot so dièu cüa các Nghi dinh ve thue và sùa doi, bå sung mêt só ðiåu cúa Thôn¥ tu 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cüa Bê Tài chính 02 2015 tt btc.

Thông tư 02/2015/TT-BTC về chế độ tài chính trong đấu giá

* (2015) TT liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC - quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng * (2016) - TT liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP - hướng dẫn thi hành một số điều luật Hôn nhân và gia đìnhĐại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN-Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trích dẫn: Căn cứ vào Tiết b.2.2, Điểm 1 02 2015 tt btc.b, Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành như sau: “Đối với cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân. 02 2015 tt btc.